Portada del sitio > Noticias > LA FUNDACIÓ CARL FAUST SE ADHIERE AL MANIFIESTO PINYA DE ROSA DEL (...)

LA FUNDACIÓ CARL FAUST SE ADHIERE AL MANIFIESTO PINYA DE ROSA DEL CEAB

Jueves 7 de mayo de 2009, por Amparo Ardanuy


La Fundació Carl Faust, en coherencia con sus objetivos y su proyecto, se ha adherido al manifiesto del Centre d’Estudis Avançats de Blanes sobre la finca Pinya de Rosa dirigiendo el mensaje siguiente a D. Daniel Martín, director del Centre:

Distingit senyor,

Com sabeu, la Fundació Carl Faust, entitat de Blanes amb vocació internacional, està compromesa en la defensa de la biodiversitat vegetal del nostre país i, en general, dels àmbits naturals mediterranis. Per això, manifesta la seva adhesió al Manifest Pinya de Rosa que ha publicitat el Centre que dirigiu i que ha comptat amb el suport d’altes instàncies científiques de Catalunya.

La Fundació Carl Faust considera difícilment entenedora l’actual degradació de la finca Pinya de Rosa, sota protecció legal, davant la passivitat de les administracions competents. Els espais naturals que queden en aquesta nostra costa, que ha sofert ja enormes afectacions, mereixen la més gran atenció i cura per a la seva conservació.

La Fundació dóna suport particularment a l’exigència, exposada al Manifest, que l’Administració actuï, d’acord amb les seves obligacions competencials i legals, en defensa de la integritat de Pinya de Rosa.

La nostra entitat coneix molt bé el que és una aportació privada al bé comú, com és el cas de l’esforç –que ara es pot malmetre– de Fernando Rivière de Caralt creant un jardí tropical d’aclimatació i mantenint una important zona de bosc mediterrani. El nostre fundador, Carl Faust, va fer el mateix a Marimurtra i nosaltres pensem que els poders públics haurien de valorar i apreciar aquestes iniciatives privades i defensar-les d’altres iniciatives igualment privades però de dubtós interès col·lectiu.

Rebeu una salutació cordial de

Josep Nubiola i Armangué President Fundació Carl Faust

07.05.09

P.-S.

Traducción del mensaje de la FCF al CEAB

Distinguido señor,

Como bien sabe, la Fundació Carl Faust, entidad de Blanes con vocación internacional, está comprometida en la defensa de la biodiversidad vegetal de nuestro país y, en general, de los ámbitos naturales mediterráneos. Por ello, manifiesta su adhesión al Manifiesto Pinya de Rosa que ha publicitado el Centre que Ud. dirige y que ha contado con el apoyo de altas instancias científicas de Cataluña.

La Fundació Carl Faust considera difícilmente comprensible la actual degradación de la finca Pinya de Rosa, bajo protección legal, ante la pasividad de las administraciones competentes. Los espacios naturales que quedan en esta nuestra costa, que ha sufrido ya enormes afectaciones, merecen la mayor atención y cuidado para su conservación.

La Fundació apoya particularmente la exigencia, expuesta en el Manifiesto, de que la Administración actúe, de acuerdo con sus obligaciones competenciales y legales, en defensa de la integridad de Pinya de Rosa.

Nuestra entidad conoce muy bien lo que es una aportación privada al bien común, como es el caso del esfuerzo –que ahora se puede echar a perder– de Fernando Rivière de Caralt creando un jardín tropical de aclimatación y manteniendo una importante zona de bosque mediterráneo. Nuestro fundador, Carl Faust, hizo lo mismo en Marimurtra y nosotros pensamos que los poderes públicos deberían valorar y apreciar estas iniciativas privadas y defenderlas de otras iniciativas igualmente privadas pero de dudoso interés colectivo.

Reciba un cordial saludo de

Josep Nubiola Armangué Presidente Fundació Carl Faust


Citas

«Virtud es conocer esas yerbas, que, según yo me voy imaginando, algún día será menester usar de ese conocimiento.»

Cervantes, Quijote (I, 10)